Jobopslag, teknisk salgskoordinator

Læs P. christensens Handels- og leveringsbetingelser

Handels- og leveringsbetingelser

HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Gældende for kundesalg af nye og brugte lastbiler for P. Christensen A/S

11. oktober 2022

Generelle oplysninger

Juridisk navn:
Organisationsform:
CVR-nr.:
Adresse:
Email:
Telefonnummer:

P. Christensen A/S
Aktieselskab
80 49 32 15
Krumtappen 20, 5260 Odense S
info@pchristensen.dk
70 202 203

1. Anvendelse

Disse Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for P. Christensen A/S ved salg af nye og brugte lastbiler (herefter “Lastbilen”) til kunden (herefter “Kunden”) samt udførelse af værkstedsarbejder i forbindelse med vognleverance for Kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem P. Christensen A/S og Kunden.

Har du spørgsmål? Kontakt os på tlf. 70 202 203

2 Aftaleindgåelse

2.1
Aftale mellem Kunden og P. Christensen A/S er først indgået, når P. Christensen A/S efter modtagelsen af en ordre fra Kunden har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse, der indeholder en beskrivelse af Lastbilen, herunder omfang, pris, leveringsdato og leveringssted. Afgiver P. Christensen A/S et tilbud til Kunden, er aftalen først indgået,
når Kunden rettidigt har accepteret tilbuddet, og P. Christensen A/S efterfølgende har bekræftet vilkårene i en ordrebekræftelse.
2.2
Tilbud afgivet af P. Christensen A/S er, medmindre andet er angivet, gældende i 30 kalenderdage regnet fra tilbuddets datering, men kan ved skriftlig meddelelse fra P. Christensen A/S til Kunden tilbagekaldes eller ændres inden for denne periode.
2.3
Kunden er bekendt med, at Lastbilen kan adskille sig fra P. Christensen A/S’ præsentationsmateriale. Inden levering er P. Christensen A/S berettiget til at ændre Lastbilens specifikationer og design, såfremt dette ikke væsentligt påvirker Lastbilens kvalitet eller ydelse, eller såfremt dette er nødvendigt for overholdelsen af gældende regler og
forskrifter. Såfremt ændringen af Lastbilens specifikationer eller design medfører, at Lastbilen afviger væsentligt fra den indgåede aftale, er Kunden berettiget til at annullere handlen uden omkostninger for Kunden eller P. Christensen A/S.

3 Pris og Prisregulering

3.1
Prisen for Lastbilen er specificeret i ordrebekræftelsen. Prisen er, medmindre andet fremgår, eksklusive fragt, moms, told samt andre skatter og afgifter. Sådanne beløb afholdes af Kunden udover den angivne pris.
3.2
Såfremt P. Christensen A/S´ leverandører gennemfører prisstigninger over for P. Christensen A/S, og disse prisforhøjelser omfatter bestilte, men endnu ikke leverede Lastbil, kan den i ordrebekræftelsen anførte pris forhøjes tilsvarende. Er der mere end 6 måneder mellem køberens modtagelse af ordrebekræftelsen og P. Christensen A/S´
levering, er P. Christensen A/S berettiget til at forhøje den i ordrebekræftelsen anførte pris som følge af den almindelige prisudvikling. P. Christensen A/S er forpligtet til at oplyse Kunden om prisreguleringen ikke senere end 4 måneder før levering finder sted. Kunden kan dog annullere den indgåede aftale ved skriftligt at fremsende
meddelelse herom til P. Christensen A/S. Denne meddelelse skal være modtaget af P. Christensen A/S senest 15 dage efter, at Kunden fik meddelelsen om prisreguleringen.
3.3
Såfremt afgifter eller andre ydelser, som skal betales i forbindelse med salg eller registrering af Lastbil, ændres efter aftalens indgåelse, men inden betaling finder sted, reguleres prisen for Lastbilen tilsvarende.

4 Gennemgang ifb. med opbygning hos opbygger (tredjepart)

4.1
Ved opbygning, ombygning m.v. indkøbt af Kunden selv hos ekstern leverandør, men gennemfaktureret af finansieringshensyn, er P. Christensen A/S ikke aftalepart og kan derfor ikke gøres ansvarlig for mangler, fejl, manglende betaling m.v. eftersom P. Christensen A/S ikke er aftalepart i forhold hertil. Det er Kunden der skal
dokumentere, at en evt. mangel eller fejl kan henføres til P. Christensen A/S´ del af samlede leverance. Er det tvivl om dette eller kan manglen henføres til opbyggeren, da skal ethvert krav rettes mod denne eller opgives og kan ikke rettes mod P. Christensen A/S.
4.2
Der ydes ikke reklamationsret eller garanti på disse af kunden indkøbte ydelser fra P. Christensen A/S´ side. Kunden er forpligtet til at sikre, at Lastbilen opbygges i overensstemmelse med P. Christensen A/S´ opbygningsforskrifter og specifikationer, samt overholder enhver godkendelse / godkendelsesnorm.

5 Vægtafgift og vejbanebenyttelsesafgift

5.1
Vægtafgift og vejbenyttelsesafgift, som på tidspunktet for levering ikke er forfalden, påhviler Kunden. Tilsvarende gælder, at Kunden betaler vægtafgift og vejbenyttelsesafgift for den/de ibyttetagne lastbil/-e, hvis afgiften forfalder til betaling inden indlevering til P. Christensen A/S.

6 Betalingsbetingelser

6.1
Købesummen inklusive alle afgifter og omkostninger skal betales kontant senest ved levering, jf. pkt. 9.1 Ved for sen betaling er P. Christensen A/S berettiget til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen til betaling sker med rente i henhold til renteloven, pt. Nationalbankens udlånsrente + 8 %.
6.2
P. Christensen A/S er berettiget til at vælge, på hvilke af Kundens skyldige betalinger, indbetalinger fra Kunden skal afskrives.
6.3
P. Christensen A/S er berettiget til at kræve forudbetaling som betingelse for at indgå aftale med Kunden.

7 Ejendomsforbehold

7.1
Ejendomsretten til Lastbilen forbliver P. Christensen A/S´, indtil hele købesummen inklusive afgifter, omkostninger og eventuelle renter er betalt.
7.2
Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, er Kunden forpligtet til at holde Lastbilen behørig forsikret og må ikke foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning, bearbejdning eller på anden måde disponerer over det solgte til skade for P. Christensen A/S. Kunden er forpligtet til at give P. Christensen A/S adgang til det solgte samt til at
medvirke til udleveringen heraf, såfremt P. Christensen A/S måtte ophæve handlen.

8 Værkstedsarbejde

8.1
Værkstedsarbejde på Kundens lastbil vil alene omfatte de forud aftalte forhold. P. Christensen A/S er dog for Kundens regning berettiget til at udskifte eller servicere andre dele af lastbilen, hvis det under arbejdet måtte vise sig nødvendigt. Såfremt det er muligt, vil P. Christensen A/S inden udførelsen heraf give Kunden meddelelse om de hermed forbundne ekstra omkostninger.
8.2
Kunden skal give P. Christensen A/S de nødvendige oplysninger om lastbilen, herunder om dens benyttelse og opbygning. Sker dette ikke, udskydes det aftalte færdiggørelsestidspunkt med den tid der går inden P. Christensen A/S har modtaget de nødvendige oplysninger fra Kunden.
8.3
Kunden er forpligtet til at afhente lastbilen senest 7 dage efter, at P. Christensen A/S har givet Kunden underretning om, at værkstedsarbejdet er tilendebragt. Er lastbilen ikke afhentet senest 60 dage efter den nævnte underretning, er P. Christensen A/S berettiget til at lade lastbilen bortsælge samt til at kræve betaling for det hermed forbundne
arbejde, herunder for opbevaringen og tabt avance.
8.4
Leverer P. Christensen A/S ombytningsreservedele til Kunden, skal Kunden returnere et tilsvarende antal brugte dele med tilsvarende specifikationer. Kunden krediteres først herfor, når Kunden har indleveret de brugte dele til P. Christensen A/S.
8.5
De under værkstedsarbejdet af P. Christensen A/S udskiftede dele tilkommer uden beregning P. Christensen A/S.

9 Levering, Forsinkelse og Risikoovergang

9.1
Leveringsdatoer og acceptabel leveringstid kan aftales med bindende svar eller ikke-bindende virkning og skal fastlægges skriftligt. Medmindre andet aftales, begynder leveringstiden på datoen for den skriftlige ordrebekræftelse, eller alle tekniske og kommercielle detaljer er afklaret, og alle aftalte acontobetalinger er
foretaget. Dette betragtes som overholdt, hvis leveringen er klar til afsendelse inden for den aftalte leveringsfrist, og Køber er informeret herom.
9.2
Hvis en ikke-bindende leveringsfrist eller en ikke-bindende leveringsperiode overskrides med seks uger, er Køber berettiget til at forlange, at P. Christensen A/S leverer inden for en rimelig tid.
9.3
Hvis Kunden, herudover ønsker at træde tilbage fra aftalen, skal Kunden efter udløbet af den i stk. 2 anførte 6-ugers periode giver P. Christensen A/S en rimelig frist for leveringen. Hvis en hændelse, efter udløbet af 6-ugers perioden, gør det umuligt for P. Christensen A/S at foretage leveringen, er P. Christensen A/S desuagtet ansvarlig med
forbehold for nedenstående ansvarsbegrænsninger. P. Christensen A/S er ikke erstatningspligtig, hvis tabet eller skaden ville have opstået, selvom levering var sket rettidigt.
9.4
P. Christensen A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, medmindre en forsinkelse skyldes P. Christensen A/S´ bevidste eller groft uagtsomme handlinger eller forsømmelser. P. Christensen A/S fralægger sig ethvert ansvar for indirekte tab som for eksempel driftstab, tabt avance eller andre deraf økonomiske tab.
9.5
I tilfælde af force majeure (se §10) eller driftsforstyrrelse hos P. Christensen A/S eller P. Christensen A/S´ leverandører, hvor P. Christensen A/S uden selv at være skyldig i det, der sker, er midlertidigt ude af stand til at levere til den aftalte dato eller indenfor den aftalte leveringsperiode, forlænges i de stk. 1- 4 i denne bestemmelse
anførte perioder og frister med varigheden for den afbrydelse, som har forårsaget omstændighederne. Hvis sådanne afbrydelser medfører en leveringsforsinkelse på mere end seks måneder, er Kunden berettiget til at træde tilbage fra aftalen. Øvrige rettigheder til at træde tilbage fra aftalen påvirkes ikke heraf.

10 Force Majeure

10.1
Fore majeure betyder enhver hindring, herunder krig, brand, jordskælv, strejke, lockout, epidemi, pandemi, sundhedskrise (og dermed forbundne konsekvenser i form af myndighedernes krav om karantæne, forbud, indvirkning af infrastruktur mv.) mangel på transportmidler, forsinket transport, almindelig vareknaphed eller
manglende eller mangelfuld levering fra P. Christensen A/S´ leverandører, som P. Christensen A/S ikke kunne eller burde have taget højde for på tidspunktet for aftaleindgåelsen, og som forhindrer gennemførsel af aftalen, eller gør gennemførsel af aftalen urimelig byrdefuld for P. Christensen A/S.
10.2
Hvis opfyldelsen af aftalen forsinkes på grund af force majeure i mere end 30 dage ved salg af brugte Lastbiler eller i mere end 90 dage ved salg af nye Lastbiler, har P. Christensen A/S ret til at annullere aftalen, uden at Kunden herved kan rejse krav mod P. Christensen A/S.

11 Reklamationsret

11.1
Ved salg at nye lastbiler ydes 1 års reklamationsret der løber fra tidspunktet for Lastbilens indregistrering, medmindre Kunden har erhvervet Lastbilen med videresalg for øje. I så fald løber reklamationsfristen fra levering. Reklamationsfristen på 2 år i købelovens § 54 er således fraveget. For drivlinen i nye lastbiler ydes der reklamationsret, indtil der er kørt 250.000 km. dog højest 1 år.
11.2
Brugte lastbiler sælges, som de er og forefindes, og i øvrigt som beset af Kunden. Kunden gøres opmærksom på, at reklamationsfristen på 2 år i købelovens § 54 fraviges, idet Kunden ikke har nogen reklamationsret på brugte Lastbiler.
11.3
Foretager P. Christensen A/S i reklamationsperioden mangeludbedring, forlænges den i pkt. 11 .1 nævnte reklamationsperiode ikke.
11.4
Kundens reklamationsret bortfalder for de dele af Lastbilen, der påvirkes direkte eller indirekte af, at (a) Kunden efter Lastbilens levering monterer karosseri, der ikke er i overensstemmelse med de af P. Christensen A/S koncernen udstedte instruktioner; (b) Kunden uden P. Christensen A/S´ forudgående samtykke anvender uoriginale reservedele: eller (c) Kunden foretager ændring af Lastbilens chassis.
11.5
P. Christensen A/S påtager sig ikke risiko for, om lastbilens og dens specifikationer opfylder kravene i andre lande end Danmark.

12 Reklamationsret

12.1
P. Christensen A/S er ansvarlig for Kundens dokumenterede tab efter dansk rets almindelige regler. P. Christensen A/S er dog ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. P. Christensen A/S yder ingen erstatning ved forsinkelse. Desuden maksimeres erstatningen til købesummen for Lastbilen.

13 Ibyttetaget lastbil

13.1
Berigtiger Kunden købesummen helt eller delvis ved senere leasing af brugt lastbil, skal denne leveres fri og ubehæftet til P. Christensen A/S i den stand, den havde ved aftalens indgåelse bortset fra forringelser, der skyldes almindeligt slid og ælde I perioden frem til levering. Den brugte lastbil skal ved levering være fri af skader og uden
skjulte fejl og mangler. Alle komponenter på såvel lastbil som på påbygget udstyr skal være i fortsat funktionsdygtig stand (eksempelvis motor, gearkasse, bagtøj, retarder, hel forrude og aircondition). Anvendelse af lastbilen fra aftalens indgåelse, og indtil denne leveres til P. Christensen A/S, skal være af en karakter svarende til den hidtidige
anvendelse og med et kilometerforbrug i perioden, der ikke overstiger det hidtil gennemsnitlige forbrug.
13.2
Der må ikke være foretaget konstruktive ændringer, der afgiver fra fabrikantens anvisninger, herunder chiptuning af motor. Der må ligeledes ikke være lavet ændringer af AdBlue-systemet eller dettes funktion. Alle plomberinger af hastighedsbegrænser, fastskriver m.v. skal være intakte, og materiellet skal være lovligt i henhold til gældende
lovgivning. Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal ibyttetaget lastbil ved overdragelse fra køber til sælger være fri for foliering, for eksempel virksomhedsnavn, reklamer, dekoration m.v. Forsikringssummer m.v. vedrørende ibyttetaget lastbil, som ikke er udbetalt ved aftalens indgåelse, tilfalder sælger. Køber er om nødvendigt forpligtet til
at udfylde skadesanmeldelse m.v. samt til at meddele forsikringsselskabet, at udbetaling af forsikringssummen skal ske til sælger.
13.3
Kunden er indtil levering forpligtet til at holde lastbilen ansvars- og kaskoforsikret samt til fortsat at foretage almindelig løbende vedligeholdelse af denne. Eventuelle forsikringssummer, der udbetales i anledning at skade sket på den ibyttetagne lastbil i tidsrummet fra ordrebekræftelsens indgåelse til levering, tilfalder P. Christensen A/S.
Kunden er forpligtet til at underskrive en forsikringsanmeldelse i tilfælde af skade og betale et evt. selvrisikobeløb.
13.4
Hvis forsinkelsen på den nye lastbil overstiger 6 måneder fra aftalens indgåelse, er P. Christensen A/S berettiget til at justere købsprisen på ibyttetaget lastbil, således at lastbilen indkøbes til en markedskonform indkøbspris. P. Christensen A/S er ikke forpligtiget til at erstatte tab jf. pkt. 12.1.

14 Kundens misligeholdelse

14.1
Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert tab, som P. Christensen A/S direkte eller indirekte måtte lide ved, at Kunden misligholder sine forpligtelser, herunder annullering, i henhold til den med P. Christensen A/S indgåede aftale. Denne erstatning er som minimum sat til 15 % af den aftalte pris som Kunden skal betale uagtet graden af
dokumentation på tab. Såfremt P. Christensen A/S kan dokumentere tab større end 15 % er det denne erstatning som vil være gældende.
14.2
P. Christensen A/S er berettiget til at ophæve en med Kunden indgået aftale, såfremt Kunden væsentligt har misligholdt sine forpligtelser. Væsentlig misligholdelse omfatter blandt andet (a) forsinket levering af ibyttetagne lastbil; (b) misligholdelse af pligterne i pkt. 13; (c) Kundens konkurs; (d) Kunden tages under rekonstruktion; og (e) at
Kunden overdrager eller videresælger i strid med pkt. 15. Ved Kundens misligholdelse som angivet i pkt. (a) og (b) er P. Christensen A/S berettiget til at ophæve den del af aftalen, der vedrører Kundens ibyttetagne lastbil.

15 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

15.1
P. Christensen A/S er berettiget til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden til tredjemand.

16 Køb af ny lastbil med videresalg for øje, overdragelse af rettigheder og forpligtelser

16.1
Kunden er ikke uden P. Christensen A/S´ forudgående skriftlige samtykke berettiget til hverken helt eller delvis at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen med P. Christensen A/S til tredjemand. Efter reglerne i den gældende Motorlastbilsforordning, må Kunden ikke agere som eller på anden måde foregive at være
uautoriseret P. Christensen A/S forhandler. Kunden må derfor ikke uden P. Christensen A/S´ skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde videresælge eller på anden måde overdrage ejendomsretten eller brugsretten til nye lastbiler, der er købt hos P. Christensen A/S. Lastbilen betragtes som ny op til udløb af dens 9. måned gældende fra 1.
registreringsdato. Ved overtrædelse heraf er Kunden udover erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler forpligtet til ved påkrav at betale en konventionalbod til P. Christensen A/S svarende til 10 % af det beløb P. Christensen A/S har faktureret Kunden for den respektive lastbil.

17 Registrering og videregivelse af information

17.1
Kunden er gjort bekendt med og har accepteret, at lastbiler, der leveres af P. Christensen A/S, er udstyret med et elektronisk system, der løbende registrerer information om lastbilens drift og brug. P. Christensen A/S og Daimler Trucks AG er berettiget til at anvende disse oplysninger til brug for produktudvikling og fejlfinding, herunder
til at overføre disse til andre selskaber i P. Christensen A/S koncernen. Kunden er forpligtet til at sikre, at Kundens chauffører behørigt orienteres om, at denne registrering finder sted.
17.2
Ved indgåelse af aftalen accepterer Kunden, at P. Christensen A/S er berettiget til at videregive oplysninger om Kundens forhold til andre selskaber i P. Christensen A/S koncernen, såvel at der videregives oplysninger til importøren af Mercedes-Benz Trucks i Danmark: Hessel Trucks A/S, Jyllandsgade 4, 7330 Brande. CVR 42 82 49 09.

18 Lovvalg og værneting

18.1
Enhver tvist mellem P. Christensen A/S og Kunden afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på det sted, hvor det pågældende P. Christensen A/S forretningssted har sit hjemting.
18.2
Ved tvist om Lastbilens funktionsdygtighed og/eller stand kan P. Christensen A/S vælge at anmode Dansk Teknologisk institut om at bringe en egnet skønsmand i forslag til besvarelse af et tema om dette, og Kunden kan ikke anfægte skønsmandens erklæring. Er der ikke væsentlige mangler eller funktions udygtighed, hæfter Kunden for
de ved forretningens gennemførelse påløbne omkostninger. Skønsmanden kan antage assistance i nødvendigt omfang til besvarelse af temaet
18.3
Vedrører Kundens indsigelse en via P. Christensen A/S foretagen opbygning, ændring eller lignende, er parterne enige om, at den pågældende underleverandør er berettiget til at deltage i forretningen, nævnt i pkt. 4 og der vil være berettiget til at oplyse sagen og/eller stille spørgsmål til skønsmanden.

19 Persondatapolitik

P. Christensen A/S lever op til gældende lovkrav og har en Persondatapolitik. Denne politik sikrer, at P.Christensen efterlever den gældende persondatalov samt EU Persondataforordning.
P. Christensens personlivspolitik findes på www.pchristensen.dk/privatlivspolitik/
Handelsbetingelser er senest opdateret: (version 11.oktober.2022)

Scroll to Top